L. Aristoteles, Metaphysics book i. In (chap. 5)

K. S. Bak, Om musikalsk dannelse, Dannelse. Aarhus Universitetsforlag, 2002.

S. Beck, E. Damberg, J. Dolin, . Ladingåseladingåse, and K. L. Svejgaard, Udviklingstendenser i det almene gymnasium (No. 36b) Uddannelses- styrelsen, 2003.

U. Beck and E. Beck-gernscheim, Individualization, 2002.

F. Benestad, Musikk og tanke, 1976.

M. Billig, Banal nationalism, 1995.

I. Bjørgen, Ansvar for egen laering, 1991.

A. Baekgaard and R. L. Petersen, Musik som obligatorisk fag i gymnasieskolen? Unpublished master's thesis, 2004.

A. Bonde, Mere problemorienteret arbejde! Institut for Musik og Musikterapi, 2005.

V. Burr, An introduction to social constructionism, 1995.
DOI : 10.4324/9780203299968

H. Busch, N. F. Elf, and S. Horst, Fremtidens uddannelser. den ny faglighed og dens forudsaetninger, 2004.

F. E. Christensen and T. Freltoft, Evaluering af uddannelse i danmark . Unpublished master's thesis, 2002.

E. Clausen, Kanoner og kaettere, Information, vol.29, 2005.

P. Dahler-larsen, Den rituelle reflektion ? om evaluering i organisationer, 1998.

E. L. Dale, Paedagogik og professionalitet, 1998.

N. Fairclough, Discourse and social change, Polity, 1992.

H. Fink, P. Harder, P. Holm, K. S. Jakobsen, F. Stjernfelt et al., Humanistisk viden i et vidensamfund, 2004.

K. K. Gergen, Virkelighed og relationer, 2002.

A. Giddens, Modernitetens konsekvenser, 1994.

A. Giddens, Modernitet og selvidentitet. selvet og samfundet under senmoderniteten, 2002.

C. Greve, New public management, 2002.

B. Haarder, Brev til de tidligere fagkonsulenter, 2005.

N. B. Hansen, Laering ? en ny flydende betegner? In Paedagogisk forskning og udvikling, 2001.

P. Harder, Nogle betragtninger om begrebet 'kernefaglighed, Uddannelsesredegørelse, 2000.

H. Haue, Prøver og eksamen ? norm og udfordring, Uddannelse, issue.4, 2000.

H. Haue, Almendannelse som ledestjerne. Syddansk Universitets- forlag, 2003.

H. M. Haue, Almendannelse for tiden, 1996.

M. Hesseldahl, Farvel til faellesskabet?, Den konservativeårstidkonservativeårstid. Forlaget Hovedland, 2004.

S. Huntington, The clash of civilizations and the remaking of world order, Touchstone, 1996.

J. Iversen, Kernefaglighed ? et dynamisk begreb, Uddannelse, issue.3, 2002.

B. Jensen, Evaluering af kompetence som 'ny' faglighed, Uddannel- se, issue.3, 2002.
DOI : 10.1080/00291463.2001.11863998

M. W. Jørgensen and L. Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 1999.

S. Kaldan, I. Jensen, and G. Leschly, Politikere og borgere har krav på reel og trovaerdig information om skolers kvalitetsarbejde, Gymna- sieskolen, issue.7, 1998.

G. Kraft, Didaktik mellem etik og psykologi, Psyke og logos, issue.2, 1998.

G. Kraft, Laeringsteori eller/og formidling, KVAN, issue.70, 2004.

E. Krogh, Et fag i moderniteten. danskfagets didaktiske diskurser, 2003.

S. Kvale, Interview. Hans Reitzels Forlag, 1994.

P. F. Laursen, Ind på humaniora, 2001.

A. Libak, Polemik om didaktik, Weekendavisen, 2004.

L. Løvlie, Individualitet, faellesskab og dannelsens mangfoldighed, Uddannelse og dannelse ? laesestykker til paedagogisk filosofi. Forlaget Klim, 2004.

J. Lyotard, Viden og det postmoderne samfund, 1982.

F. V. Nielsen, Almen musikdidaktik, 1998.

F. V. Nielsen, Laereruddannelsen i de kunstneriske fag, Uddannel- se, issue.7, 2005.

H. K. Nielsen, Kritisk teori og diskursen om livslang laering, 2002.

M. Niss, Fagdidaktiske problemstillinger, In Fagdidaktikrapport. Undervisningsministeriet, 1997.

B. Olsen, Augustin (af hippo), Gads musikleksikon. Gads Forlag, 2005.

O. Pedersen, Studium generale, 1979.

L. Qvortrup, Det laerende samfund, Gyldendal, 2001.

L. Qvortrup, Det hyperkomplekse samfund Gyldendal, 2002.

L. Qvortrup, Det laerende samfund ? laering, kompetence, uddannelse og it i det hyperkomplekse samfund, Uddannelse, laering og it ? 26 forskere og praktikere gør status på området. Undervisningsmi- nisteriet, 2002.

P. H. Raae, Psykologi og kompetencer, Psykologi, kernefaglighed og kompetencer ? perspektiver fra psykologikonferencen den 18, 2001.

B. Rainbow, Music in educational thought and parctice, 1989.

J. Rasmussen, Socialisering og laering i det refleksivt moderne, 1996.

. Regeringen, Bedre uddannelser. handlingsplan. Undervis- ningsministeriet, 2002.

A. Schmidt and F. Schmidt, Gymnasiereformer med 100års100års mellemrum ? fra en moderne verden til en senmoderne verden, 2003.

J. Sørensen, Kvalifikationer og dannelse, Uddannelse, issue.9, 1999.

K. Syberg, Danskere laegger overdreven vaegt på kultur, Information, issue.11, 2005.

O. Thyssen, Dannelse i moderniteten, Uddannelse og dannelse ? laesestykker til paedagogisk filosofi. Forlaget Klim, 2004.

G. Kvalitetsudvikling-i, Uddannelsesstyrelsen

. Uddannelsesstyrelsen, Modeller for fag og laering i det virtuelle gymnasium Uddannelsesstyrelsen, 2001.