N. A. Aleksandrova, Raznovidnosti nau?nych lekcij i ich lingvostilisti?eskie osobennosti, Cvilling, pp.49-58, 1989.

J. L. Austin, How to do things with words, 1962.
DOI : 10.1093/acprof:oso/9780198245537.001.0001

A. V. Bondarko, Teorija funkcional'noj grammatiki. Vvedenie. Aspektual'nost'. Vremennaja lokalizovannost'. Taksis, 1987.

M. Cvilling and . Ja, Slo?nye prilagatel'nye kak produktivnyj razrjad terminologi?eskoj leksiki sovremennogo nemeckogo jazyka, Cvilling, pp.56-71, 1979.

M. Cvilling and . Ja, Specifika ob??estvenno-nau?nogo teksta (k voprosu o vnutristilevoj differenciacii jazyka nauki), Cvilling, pp.27-36, 1989.

M. Cvilling and . Ja, Funkcional'nyj stil' nau?noj prozy. Problemy lingvistiki i metodiki prepodavanija, 1980.

M. Cvilling and . Ja, Jazyk i stil' nau?nogo izlo?enija. Lingvometodi?eskie issledovanija, 1983.

M. Cvilling and . Ja, Ob??ie i ?astnye problemy funkcional'nych stilej, 1986.

M. Cvilling and . Ja, Raznovidnosti i ?anry nau?noj prozy. Lingvostilisti?eskie osobennosti. Sbornik nau?nych trudov, 1989.

O. A. Fedorovskaja, O ?anrovoj klassifikacii nau?no-techni?eskich dokumentov i ich lingvisti?eskich osobennostjach (na materiale russkogo jazyka), Cvilling, pp.37-48, 1989.

V. V. Gorodilov, Me?"jazykovaja informativnost' nekotorych ?lementov nau?nogo i techni?eskogo teksta, Vannikov et al, pp.9-12, 1987.

M. Glovinskaja and . Ja, Semantika, pragmatika i stilistika vido-vremennych form, ?melev, pp.74-145, 1989.

E. A. Ivan?ikova, ?anrovye formy re?i gazetnoj publicistiki (Opyt tipologii tekstov), Ko?in, pp.72-135, 1987.

R. Jakobson, Linguistics and Poetics, Style in language, 1960.
DOI : 10.1515/9783110802122.18

V. N. Komissarov, Teorija perevoda (Lingvisti?eskie aspekty) Moskva: Vys?aja ?kola, 1990.

M. N. Ko?ina, O funkcional'nych semantiko-stilisti?eskich kategorijach v aspekte kommunikativnoj teorii jazyka, Cvilling, pp.3-27, 1989.

V. L. Naer, K opisaniju funkcional'no-stilevoj sistemy sovremennogo anglijskogo jazyka. Voprosy differenciacii i integracii, Cvilling, pp.3-13, 1981.

A. L. Pumpjanskij, Jazyk i stil' nau?noj literatury. Me?vuzovskij temati?eskij sbornik nau?nych trudov, 1987.

N. M. Razinkina, O vozmo?nosti prilo?enija nekotorych kriteriev ?stetiki k formulirovke lingvostilisti?eskogo ponjatija "funkcional'nyj stil, Cvilling, pp.3-14, 1985.

N. M. Razinkina, Ob ustoj?ivosti funkcional'nogo stilja, Voprosy jazykoznanija, vol.4, pp.114-119, 1986.

L. V. ?i?kova and J. K. Rodzievskaja, Bytijnye predlo?enija nemeckogo jazyka v nau?no-techni?eskich tekstach, Cvilling, pp.139-146, 1989.

D. N. ?melev, Russkij jazyk v ego funk?ional'nych raznovidnostjach, 1977.

D. N. ?melev, Grammati?eskie issledovanija. Funkcional'no-stilisti?eskij aspekt (Supersegmentnaja fonetika. Morfologi?eskaja semantika), 1989.

A. D. ?vejcer, Sovetskaja teorija perevoda za 70 let, Voprosy jakykoznanija, vol.5, pp.9-17, 1987.

E. A. Zemskaja, Russkaja razgovornaja re?'. Fonetika, morfologija, leksika, 1983.

E. A. Zemskaja, M. V. Kitajgorodskaja, and E. N. ?irjaev, Russkaja razgovornaja re?': Ob??ie voprosy. Slovoobrazovanie. Sintaksis, 1981.

E. Zemskaja, Gorodskoe prostore?ie, 1984.