Service interruption on Monday 11 July from 12:30 to 13:00: all the sites of the CCSD (HAL, EpiSciences, SciencesConf, AureHAL) will be inaccessible (network hardware connection).
Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Best Practise – om fire forskningsbibliotekers anvendelse af sociale teknologier

Résumé : Fire bibliotekers anvendelse af sociale teknologier i deres markedsføring og serviceformidling er undersøgt ved gennemgang af deres hjemmesider samt for et biblioteks vedkommende en spørgeskemaundersøgelse. De fire biblioteker er New York University Libraries, British Library, Yale University Libraries og Library at Helsinkis University of Technology. Der er et stort sammenfald i de teknologier og services, der anvendes de fire steder, og består af Facebook, Flickr, Blogs, Wikipedia og RSS-feeds. Disse services er forholdsvis billige og simple, med undtagelse af blogs, der på trods af simpel teknologi koster i form af tiden det kræver at skrive indlæg. En blogs succes afhænger af upload-frekvensen af indlæg. Teknologier som chat (i rapporten benævnt Instant messaging eller IM) og SMS er services, der kræver, at der udarbejdes procedurer for deres anvendelse i vagtordningerne, og at der udvikles tekniske løsninger. Det er umiddelbart to succesfulde services, som modtager de fleste henvendelser, og som er etableret som svar på efterspørgsel fra brugerne på New York University Libraries. En række andre teknologier opstræder kun et eller to steder, og kan ses som eksperimenter, som det er umuligt at vurdere succes'en af udefra. Det er vurderingen at forsøg med SMS service samt IM, bør etableres på et eller flere af Det Kongelige Biblioteks fakultetsbiblioteker, at der udvikles politiker og procedurer for deres anvendelse, og at forsøgene evalueres med faste intervaller. Succeskriterier bør fastsættes efter en undersøgelse af forventet antal henvendelser, og der bør sættes tilstrækkeligt lang tid af til forsøgene, da det erfaringsmæssigt tager nogen tid for brugerne at opdage og vænne sig til at bruge denne slags services. Endelig anbefales det at markedsføre disse nye services på en samlet og koordineret måde centralt på KBs og de aktuelle fakultetsbibliotekers hjemmesider. Succes'en afhænger af, at brugerne ved de er der. SMS servicen kunne omfatte mulighed for: At få beskeder om snarligt udløb af lån (allerede en mulighed i nuværende system), at stille spørgsmål til biblioteket, søge i katalogen og reservere fremsøgt materiale, søge information på kb.dk, m.m. IM bør være tilgængelig for brugerne til at stille spørgsmål til biblioteket. Infovagter og/eller særligt udpegede fagreferenter bør også kunne kontaktes via denne kanal i bestemte tidsrum.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

Cited literature [6 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00448105
Contributor : Asger Væring Larsen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, January 18, 2010 - 1:07:05 PM
Last modification on : Wednesday, January 22, 2020 - 4:44:04 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, November 30, 2016 - 11:09:04 AM

File

Best_Practice_-_om_fire_forskn...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00448105, version 1

Collections

Citation

Asger Væring Larsen. Best Practise – om fire forskningsbibliotekers anvendelse af sociale teknologier. 2009. ⟨hprints-00448105⟩

Share

Metrics

Record views

278

Files downloads

96