Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Rapport om Samfundsvidenskabelige Primærdata

Résumé : Rapporten er resultat af et KUBIS-projekt, om videnskabelige primærdata inden for samfundsvidenskaberne, der forløb i perioden marts til december 2009, støttet med midler fra KUBIS' Innovationspulje 2009. Projektets udgangspunkt var et ønske om at undersøge mulighederne for at bidrage med biblioteksmæssige kompetencer til arbejdet med videnskabelige digitale primærdata. På det samfundsvidenskabelige område er primærdata mangfoldige – både med hensyn til indhold, anvendelse, mængde og formater. Rapporten forsøger at belyse universitetsbibliotekets potentielle rolle med hensyn til videnskabelige primærdata. Undersøgelserne viser, at de elektroniske data, der indsamles og opbevares lokalt af forskere, især stammer fra spørgeskemaer, tests, interviews og observationer. Hovedparten af data har en kvalitativ karakter, og data opbevares på PC'er eller fællesdrev – og i mange tilfælde uden effektiv eller velorganiseret backup. En del data er personfølsomme og nogle data indsamles og/eller opbevares af eller i samarbejde med eksterne institutioner, eksempelvis Dansk Data Arkiv. Den lokale behandling af data sker gennem anvendelse af mangeartet software – og support i forbindelse med disse programmer er enten i høj grad overladt til forskerne selv, eller præget af tilfældige personlige relationer; hele processen forekommer uigennemskuelig og uoverkommelig for flere forskere. Nogle forskere udveksler og deler kun bearbejdede data, mens andre også udveksler og deler rådata. Udvekslingen sker normalt via e-mails – hvis der ikke er tale om direkte download fra en central institution. Virtuelle netværk benyttes ikke eller kun lidt. Konklusion: De samfundsvidenskabelige forskere har brug for opbevaring af data et sikkert sted, med adgang over længere tid. Set i relation til bibliotekets kompetencer forekommer det oplagt at sætte konkrete pilotprojekter i værk på området ”bevaring og personlig adgang til data".
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00451000
Contributor : Bertil Dorch Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, January 27, 2010 - 8:32:47 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:23 PM
Long-term archiving on: : Thursday, June 17, 2010 - 9:35:08 PM

File

KUBIS-rapport_om_samfundsviden...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00451000, version 1

Collections

Citation

Barfort Sten, Anders Sparre Conrad, Bertil Dorch, Katja Guldbæk, Asger Væring Larsen, et al.. Rapport om Samfundsvidenskabelige Primærdata. 2009. ⟨hprints-00451000⟩

Share

Metrics

Record views

454

Files downloads

250