Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Russisk Grammatik

Résumé : Med sin russiske grammatik ønskede Joel Nordborg Nielsen at skabe en lærebog og et redskab for den videregående undervisning i russisk. Der foreligger allerede flere udmærkede russiske grammatikker på dansk, men de tager næsten alle udgangspunkt i begynderniveauet. Joel Nordborg Nielsens grammatik forudsætter derimod kundskaber svarende til afsluttet eksamen i russisk fra gymnasiet eller universiteternes propædeutiske kursus. Fremstillingen opfylder flere formål. For det første bibringer den brugeren, typisk en universitetsstuderende, indsigt i det russiske sprogs struktur som en vigtig forudsætning for at opbygge en sikker skriftlig og mundtlig sprogbeherskelse. For det andet bidrager den væsentligt til at udvikle færdigheder i sproglig analyse og dermed til at trænge ind i alle lag af de russiske teksters indhold. Endelig forbereder den med sin problematiserende form den studerende på at arbejde med sprogvidenskabelige problemstillinger. Fra et videnskabeligt synspunkt kombinerer fremstillingen træk af klassisk europæisk strukturalisme med moderne funktionalisme; et sprogsyn, der har været et kendemærke for københavnsk og dansk lingvistik de seneste tre årtier. Hertil kommer en tydelig inspiration fra russiske traditioner. Resultatet er blevet en velbalanceret fremstilling, der kombinerer kravene til en videnskabelig fremstilling med pædagogiske hensyn.
Document type :
Books
Complete list of metadata

Cited literature [80 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00600901
Contributor : Jesper Mørch Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, June 16, 2011 - 9:52:49 AM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:04 PM
Long-term archiving on: : Monday, December 5, 2016 - 12:18:28 AM

File

russisk_grammatik.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00600901, version 1

Collections

Citation

Joel Nordborg Nielsen. Russisk Grammatik. Jens Nørgård-Sørensen & Sanne Arendse Hedegaard. Institut for tværkulturelle og regionale studier, pp.421, 2011. ⟨hprints-00600901⟩

Share

Metrics

Record views

611

Files downloads

12314