Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Preprints, Working Papers, ...

Hør dog hvad de siger!: Et argument for en retorisk tilgang til holdningsundersøgelser

Résumé : I årene 2000-2005 gennemførte Nordisk Sprogråd en sammenlignende undersøgelse af graden af engelskindflydelse i de nordiske sprogsamfund samt holdninger til denne indflydelse. Det er almindeligt accepteret i nordisk sprogpolitik at opfatte dansk som meget påvirket af engelsk og danskerne som tilsvarende engelskvenlige, og modsat at opfatte Island som meget lidt engelskpåvirket og islændingene som tilsvarende engelskfjendtlige. Af de centralskandinaviske lande, menes Norge at være tættere på Island, og Sverige at ligge et sted i mellem Norge og Danmark. Det er denne alment accepterede fordom (retfærdig eller uretfærdig) som projektet ønskede af afprøve. På papiret ser det let ud at optælle dansk og sammenligne det med islandsk. De praktiske problemer det kaster af sig, vil jeg ikke komme ind på her, se (Jarvad and Sandøy 2007; Kvaran 2007; Selback and Sandøy 2007). Min interesse er udelukkende for holdningsundersøgelsen, hvilke problemer den giver, og hvordan man med en retorisk vending måske kan komme bagom nogle af problemerne.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

Cited literature [18 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00785141
Contributor : Jacob Thøgersen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, February 5, 2013 - 2:50:07 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:14 PM
Long-term archiving on: : Monday, June 17, 2013 - 7:25:29 PM

File

Bergen2007_artikel.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00785141, version 1

Collections

Citation

Jacob Thøgersen. Hør dog hvad de siger!: Et argument for en retorisk tilgang til holdningsundersøgelser. 2007. ⟨hprints-00785141⟩

Share

Metrics

Record views

206

Files downloads

68