Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

Epistemiske sætningsadverbier i dansk talesprog

Résumé : Artiklen afrapporterer resultater fra et korpuslingvistisk studie af epistemiske sætningsadverbialer i dansk talesprog. Projektet indplaceres i en teoretisk ramme der tænker funktionel lingvistik og sociolingvistik sammen, omend der her kun beskrives variation ift. intralingvistiske kategorier. Det vises at epistemisk usikkerhed er fremherskende inden for alle underkategorier, bortset fra særlige konstruktioner med modalverber og kognitive prædikater. En model der omfatter såvel det kategorielle som det variationelle niveau foreslås.
Complete list of metadata

Cited literature [31 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00800684
Contributor : Tanya Karoli Christensen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, March 14, 2013 - 11:18:47 AM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:14 PM
Long-term archiving on: : Sunday, April 2, 2017 - 12:53:10 PM

File

Ny_Forskning_i_Grammatik_19_pr...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00800684, version 1

Collections

Citation

Tanya Christensen. Epistemiske sætningsadverbier i dansk talesprog. Ny Forskning i Grammatik, 2012, 19, pp.5-28. ⟨hprints-00800684⟩

Share

Metrics

Record views

361

Files downloads

758