Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość

Résumé : Artykuł przedstawia wpływ globalizacji na tożsamość oraz zagadnienie indywidualizacji. Globalizacja narzuca wiele procesów, które nie są ujednolicone, rozgrywają się w różnym czasie oraz miejscach. Globalizacja oddziałuje między młodzieżą, rodzinami, systemami kulturowymi. Procesy globalizacyjne mogą się przyczyniać do utraty tożsamości kulturowej. Różnorodność globalizacji powoduje wytwarzanie nowych tożsamości. Tożsamość jest określana jako proces, w którym następuje dopasowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne. Równocześnie zostają zaprezentowane wyzwania globalizacyjne, takie jak tożsamość i swoboda indywidualizacji kontra zbiorowość i przynależność. Autor analizuje niektóre nowe wyzwania i trendy, prezentując je z perspektywy wybranych teorii.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadatas

Cited literature [27 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-01101933
Contributor : Tomasz Burdzik <>
Submitted on : Saturday, January 10, 2015 - 3:33:58 PM
Last modification on : Tuesday, February 3, 2015 - 3:03:35 PM
Document(s) archivé(s) le : Friday, September 11, 2015 - 6:30:25 AM

File

Miedzy_indywidualizmem_a_zbior...
Publisher files allowed on an open archive

Identifiers

Collections

Citation

Tomasz Burdzik. Między indywidualizmem a zbiorowością – globalizacja a tożsamość. Horyzonty Wychowania, Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, 2013, 12 (24), pp.59-73. ⟨10.6084/m9.figshare.961737⟩. ⟨hprints-01101933⟩

Share

Metrics

Record views

558

Files downloads

205