Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej

Résumé : Celem artykułu jest przedstawienie japońskiego soft power, ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako jednego z czynników soft power. Japońska dyplomacja kulturalna wykorzystująca kulturę popularną jest przykładem zręcznie prowadzonej polityki międzynarodowej. Promowanie pozytywnego wizerunku państwa poprzez soft power na arenie międzynarodowej wzmacnia ekonomiczne oraz polityczne znaczenie państwa. Artykuł skupia się na dwóch kwestiach: historii japońskiego soft power oraz jego praktycznemu zastosowaniu. W podsumowaniu sugeruje się, że japoński soft power nie będzie tak znaczący z racji wzrastającego potencjału Chin.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [38 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-01817946
Contributor : Tomasz Burdzik Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, June 18, 2018 - 3:22:24 PM
Last modification on : Saturday, June 23, 2018 - 1:16:54 AM
Long-term archiving on: : Wednesday, September 19, 2018 - 7:47:12 PM

File

japonski_soft_power.pdf
Publisher files allowed on an open archive

Licence


Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Identifiers

  • HAL Id : hprints-01817946, version 1

Collections

Citation

Tomasz Burdzik. Japoński soft power: wykorzystanie kultury w budowaniu pozycji Japonii na arenie międzynarodowej. Kultura-Historia-Globalizacja, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, pp.29-38. ⟨hprints-01817946⟩

Share

Metrics

Record views

156

Files downloads

98