भारतातील दारिद्याची मीमांसा - hprints.org Access content directly
Journal Articles TUMBE GROUP OF INTERNATIONAL JOURNALS Year : 2023

The concept of poverty in India

भारतातील दारिद्याची मीमांसा

Abstract

Poverty is a condition in which an individual or community lacks the financial resources and necessities for a minimum standard of living. Poverty means income from employment is so low that a person cannot meet his basic human needs. Dadabhai Naoroji was the first person who talked about the concept of poverty line before independence. According to the World Bank, "Poverty is the deprivation of human well-being. It includes low income and the inability to obtain the basic goods and services necessary to live with dignity. Poverty includes low levels of health and education, lack of clean water and sanitation, weak physical security, and inadequate capacity." is." In India as of 2011, 21.9% of the population lives below the national poverty line. In 2018, nearly 8% of the world's workers and their families earn less than $1.90 per person per day (international poverty line).
दारिद्र्य हि एक अशी स्थिती आहे ज्यात व्यक्ती किंवा समुदायाकडे किमान जीवनमानासाठी आर्थिक संसाधने आणि आवश्यक गोष्टींचा अभाव असतो. दारिद्र्य म्हणजे रोजगारातून उत्पन्नाची प्राप्ती इतकी कमी असते की, व्यक्तीला आपल्या मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करता येत नाहीत. दादाभाई नौरोजी हे पहिले व्यक्ती होते ज्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वी दारिद्र्य रेषेच्या संकल्पनेबद्दल बोलले होते. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, "गरीबी हे मानवी कल्याणापासूनची वंचितता असते. त्यात कमी उत्पन्न आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत वस्तू आणि सेवा घेण्यास असमर्थता समाविष्ट आहे. गरीबीमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाचे निम्न स्तर, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता अभाव, कमकुवत शारीरिक सुरक्षा, आणि अपर्याप्त क्षमता यांचा समावेश आहे." भारतात सण 2011 मध्ये 21.9% लोकसंख्या राष्ट्रीय पातळीवर दारिद्र्य रेषेखाली जगते आहे. 2018 मध्ये, जगातील जवळजवळ 8% कामगार आणि त्यांचे कुटुंब दररोज 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ती (आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषे) पेक्षा कमी उत्पन्न कमावतात.
Fichier principal
Vignette du fichier
दारिद्याची मीमांसा.pdf (296.35 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Licence : Public Domain

Dates and versions

hprints-04181314 , version 1 (15-08-2023)

Licence

Public Domain

Identifiers

  • HAL Id : hprints-04181314 , version 1

Cite

Rakshit Madan Bagde. भारतातील दारिद्याची मीमांसा. TUMBE GROUP OF INTERNATIONAL JOURNALS, 2023, 6 (1), pp.84-90. ⟨hprints-04181314⟩
42 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More