Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

InfoGalleriet – den fremskudte formidling

Résumé : Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket har de sidste 10 måneder arbejdet sammen om den næste fase for InfoGalleriet.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00222089
Contributor : Christian Knudsen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, January 29, 2008 - 11:55:13 AM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:16 PM
Long-term archiving on: : Friday, April 30, 2010 - 12:59:01 AM

File

InfoGalleriet_-_Den_fremskudte...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00222089, version 1

Collections

Citation

Christian Knudsen. InfoGalleriet – den fremskudte formidling. Df Revy, Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek, 2007, 30 (5), pp.4-5. ⟨hprints-00222089⟩

Share

Metrics

Record views

237

Files downloads

201