Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Danskhed i debatten

Résumé : Denne artikel beskæftiger sig med, om danskhed er essens eller konstruktion. Er det noget man er eller er det noget man gør? Uanset hvad, så gør vi noget med danskheden, når vi henviser til den i vores kommunikation. Danskheden bruges til noget i identitetskonstruktionen i debatten. Som en hjælp til at føre denne diskussion videre, introduceres et tænkeredskab i form af en model, der giver en skelnen mellem de lag, man kan operere med, når man taler om identitet. Artiklen beskæftiger sig således med, hvordan begrebet danskhed bliver brugt i den offentlige debat og i den forbindelse med, hvad debattører siger om sig selv og modparten i debatten ved hjælp af bl.a. danskhedsbegrebet.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00284922
Contributor : Emilie Wieth-Knudsen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, July 30, 2008 - 3:21:42 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:22 PM
Long-term archiving on: : Saturday, November 26, 2016 - 1:04:00 AM

File

Femo_Danskhed_i_debatten_ver.2...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00284922, version 1

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Danskhed i debatten. Torben Fledelius Knap ; Morten Nielsen ; Jacob Pindstrup. Hvad er så danskhed?, Forlaget Hovedland, pp.73-91, 2005. ⟨hprints-00284922⟩

Share

Metrics

Record views

282

Files downloads

138