Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Replik til dramatikken: Autencitet og stilisering

Résumé : Med basis i konversationsanalysen peges i artiklen på nogle af de træk i den dramatiske samtale, som får den til at nærme sig eller fjerne sig fra hverdagssamtalen. De teoretiske begreber kan bruges til at identificere forskelle mellem autentiske samtaler og drama og mellem forskellige dramatiske samtaler.
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00304586
Contributor : Susanne Willaing <>
Submitted on : Monday, August 25, 2008 - 11:19:19 AM
Last modification on : Wednesday, June 12, 2019 - 3:30:03 PM
Long-term archiving on: : Saturday, November 26, 2016 - 12:53:44 AM

File

Femo_Replik_til_dramatikken_ve...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00304586, version 1

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Replik til dramatikken: Autencitet og stilisering. Lars Heltoft & Carol Henriksen. Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist på 60-årsdagen 23. september 2001, Roskilde Universitetsforlag, pp.137-150, 2001. ⟨hprints-00304586⟩

Share

Metrics

Record views

582

Files downloads

169