Skip to Main content Skip to Navigation
Books

Medier for fremtiden: børn, unge og det nye medielandskab

Résumé : MEDIER FOR FREMTIDEN: BØRN, UNGE OG DET NYE MEDIELANDSKAB giver en række indgående svar på, hvordan danske børn og unge tolker og anvender mangfoldigheden af medier. Ud fra de unge mediebrugeres egne synsvinkler og perspektiver sætter Kirsten Drotner fokus på: 1. forholdet mellem nye og gamle medier 2. forholdet mellem mediebrug i fritiden og i skolen 3. forholdet mellem mediernes brug og mediernes betydning. Disse tre overordnede temaer relateres til tendenser i det øvrige Europa, idet bogen udgør den danske del af den første europæiske undersøgelse af, hvordan brugerne omgås og forstår den nye samvirkende mediekultur. Bogens svar bygger på en ressourcekrævende kombination af kvantitative og kvalitative undersøgelser, der sikrer dybtgående og nuancerede svar - ikke blot på hvor meget og hvordan børn og unge bruger medierne - men også på hvorfor de bruger dem, og hvad de selv mener om mediernes brug og betydning.
Complete list of metadata

Cited literature [43 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00476347
Contributor : Kirsten Drotner Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, April 26, 2010 - 11:08:06 AM
Last modification on : Friday, August 23, 2019 - 3:20:03 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, September 28, 2010 - 12:32:17 PM

File

medier_for_fremtid.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00476347, version 1

Collections

Citation

Kirsten Drotner. Medier for fremtiden: børn, unge og det nye medielandskab. Anne Mørch-Hansen, pp.247, 2001. ⟨hprints-00476347⟩

Share

Metrics

Record views

475

Files downloads

628