Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Journal articles

En refleksion over universitetsbibliotekets fremtidsperspektiv anno 2009

Résumé : Artiklen undersøger udviklingstendenserne hen imod digitale dokumenter, herunder såvel tendenserne i forlagenes udbud som i bibliotekernes anskaffelser og i brugernes benyttelse. Vurderingen er at Københavns Universitetsbibliotek inden for 5 år stort set vil være ophørt med at købe trykte tidsskrifter, at det inden for 20 år er ophørt med at købe trykte bøger og at hele den eksisterende trykte litteratur i samlingerne være erstattet af digitale udgaver inden for 30 år. Brugerne finder information på mange måder, og bibliotekets katalog og hjemmeside er ikke deres primære søgeredskab. Forskningsbibliotekerne konkurrerer både med de specialiserede bibliografiske systemer og med de generelle søgemaskiner, og synes at være ved at tabe kampen. Artiklen diskutere i dette perspektiv hvilke mulige funktioner forskningsbibliotekerne kan varetage, herunder udvikling af søgesystemer, etablering af studiemiljø, personlig service og bruger-undervisning, forskningsregistrering, etablering af repositories, dataforvaltning og digitalisering af universiteters informationsressourcer. Hvis det lykkes bibliotekerne at hage sig fast til formidlingen af digitale videnressourcer til universitetet kan de overleve som institution. Hvis ikke forsvinder en værdifuld institution, der har tjent civilisationen vel i århundreder, men hvis tid er omme, fordi andre løsninger tjener en ny tid bedre.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [8 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00484868
Contributor : Michael von Cotta-Schönberg Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, May 19, 2010 - 1:10:02 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:23 PM
Long-term archiving on: : Thursday, September 16, 2010 - 2:13:06 PM

File

Cotta-schoenberg.pdf
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00484868, version 1

Collections

Citation

Michael Cotta-Schønberg. En refleksion over universitetsbibliotekets fremtidsperspektiv anno 2009. Tidsskrift for Dansk Biblioteksforskning, 2010, 5 (2/3), pp.5-19. ⟨hprints-00484868⟩

Share

Metrics

Record views

227

Files downloads

2318