HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

Résumé : I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00644245
Contributor : Bertil Dorch Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, November 23, 2011 - 8:16:27 PM
Last modification on : Wednesday, January 22, 2020 - 4:44:05 PM
Long-term archiving on: : Friday, February 24, 2012 - 2:30:56 AM

File

Open_Access_og_Den_Bibliometri...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00644245, version 1

Collections

Citation

Bertil Dorch. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 2010. ⟨hprints-00644245⟩

Share

Metrics

Record views

241

Files downloads

142