Skip to Main content Skip to Navigation
Preprints, Working Papers, ...

Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator

Résumé : I sine "Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark" foreslår det nationale Open Access Udvalget blandet andet, at Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) bør koordineres med en national Open Access-politik. I dette paper, der er baseret på et blogindlæg, fremfører forfatteren fire grunde til, hvorfor han synes det er en dårlig idé at koble Open Access til BFI.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00644245
Contributor : Bertil Dorch Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, November 23, 2011 - 8:16:27 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:16 PM
Long-term archiving on: : Friday, February 24, 2012 - 2:30:56 AM

File

Open_Access_og_Den_Bibliometri...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00644245, version 1

Collections

Citation

Bertil Dorch. Open Access og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 2010. ⟨hprints-00644245⟩

Share

Metrics

Record views

250

Files downloads

147