Skip to Main content Skip to Navigation
Book sections

Nå! En skiftemarkør med mange funktioner

Résumé : Overvejelser fra et projekt med at kortlægge brug og funktion af "nå" i det danske sprog.
Document type :
Book sections
Complete list of metadata

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00276871
Contributor : Emilie Wieth-Knudsen Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Wednesday, July 30, 2008 - 3:23:11 PM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:22 PM
Long-term archiving on: : Saturday, November 26, 2016 - 1:23:41 AM

File

Femo_Na_En_skiftemarkor_med_ma...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00276871, version 1

Collections

Citation

Mie Femø Nielsen. Nå! En skiftemarkør med mange funktioner. Studier i nordisk 2000-2001, Kjeld Kristensen, pp.51-67, 2002. ⟨hprints-00276871⟩

Share

Metrics

Record views

262

Files downloads

192