Skip to Main content Skip to Navigation
New interface
Preprints, Working Papers, ...

De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist, Æneas Silvius Piccolomini (Pius II)

Résumé : Et antal tekster af Æneas Silvius Piccolomini/Pius II (1405-1464) om Danmark præsenteres. Der redegøres for Piccolominis kendskab til Danmark og hans billede af Danmark som nordeuropæisk randstat og som aktør i det europæiske magtrum, herunder forholdet mellem Danmark og Det Hellige Romerske Rige samt mellem Danmark og Pavestolen. Særlig opmærksomhed helliges spørgsmålet om Kristian Is forhold til renæssancepavernes korstogsplaner indtil 1464.
Document type :
Preprints, Working Papers, ...
Complete list of metadata

Cited literature [1 references]  Display  Hide  Download

https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-00457738
Contributor : Michael von Cotta-Schönberg Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, June 8, 2010 - 11:37:41 AM
Last modification on : Friday, August 5, 2022 - 12:31:23 PM
Long-term archiving on: : Thursday, September 23, 2010 - 1:12:41 PM

File

Cotta-Schonberg_2010.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : hprints-00457738, version 2

Collections

Citation

Michael Cotta-Schønberg. De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en italiensk renæssancehumanist, Æneas Silvius Piccolomini (Pius II). 2010. ⟨hprints-00457738v2⟩

Share

Metrics

Record views

229

Files downloads

305